Đại án Vạn Thịnh Phát, miếng gân gà khó nuốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng