Tô Đại sẽ rời ghế Bộ trưởng để ngồi Chủ tịch Nước: Tham vọng đã chấm dứt?

Kasse animation 7.8.2023